تضمین جریان

تضمین جریان در اصطلاح به قابلیت اطمینان از تولید نفت یا گاز و جریان یافتن آن در خطوط لوله و تحویل آن به خریدار می باشد. مهندسی تضمین جریان دارای شبکه ای بسیار گسترده در ارتباط با افراد متخصص در زمینه مهندسی نفت و گاز می باشد. علاوه بر شبکه مدل سازی و شبیه سازی چند فازی در حالت گذرا، تضمین جریان در ارتباط با بسیاری از رسوبات جامد مانند هیدرات های گاز، آسفالتین، وکس و غیره فعالیت دارد. لذا عواقب مهندسی نادرست یا ناقص تضمین جریان می تواند بسیار پرهزینه همراه با آسیب های جدی به محیط زیست و صنایع باشد. از طرفی مهندسی نادرست تضمین جریان در رابطه با رسوبات می تواند چاه یا لوله های انتقال را به طور کلی مسدود و هزینه های نجومی را به بار آورد. حصول اطمینان از بحرانی نبودن دمای سیالات درون خطوط لوله جهت عدم تشکیل هیدرات نیز از وظایف مهندسی تضمین جریان است. همچنین عوارض تولید خرده های جامد همانند ماسه در خطوط لوله و تجهیزات نفتی نیز در محدوده ی وظایف این مهندسی می گنجد.

Pipeline simulator and surge analysis software | Pipeline design | Synergi Pipeline Simulator

تحلیل سرج

وقتی که سیالی درون یک مسیر بسته در حال جریان باشد و یا اینکه تسریع یا کند شدن در سرعت جریان بوجود آید پدیده ضربه قوچ مشاهده خواهد شد که باعث ایجاد فشارهای اضافی، صدا، خلاء زایی و ارتعاشات در سیستم انتقال سیال می گردد. چون تحلیل این پدیده در خطوط انتقال سیال یک مبحث جدید است معمولا مهندسان به دلیل عدم آگاهی کافی، از محاسبه آن صرف نظر می کنند که این امر باعث از بین رفتن لوله ها و خسارت دیدن سیستم انتقال و ابزار دقیق موجود در خط می شود. پژوهشکده امکان ارائه تحلیل سرج برای خطوط لوله آب، نفت و فرآورده های نفتی را دارد.

برای انجام تضمین جریان و تحلیل سرج کلیک کنید.