صحت‌سنجی و تایید تجهیزات در محل

یکی از خدمات پژوهشکده اندازه‌گیری جریان سیالات، بررسی صحت عملکرد تجهیزات مرتبط با اندازه‌گیری جریان سیالات با بازدید در محل تجهیز (Onsite Verification) می‌باشد. در این سرویس، با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های استاندارد و با توجه به ویژگی‌های فنی تجهیز مورد بررسی – کنتور، فلوکامپیوتر، ترانسدیوسر، آنالایزر و … – صحت عملکرد تجهیز مورد بررسی قرار گرفته و در صورت ایراد عملکردی که منجر به حصول نتایج غیر قابل اطمینان ‌گردد، خطای عملکردی تجهیز مورد بررسی مشخص گردیده و راهنمایی لازم جهت اصلاح خطا و بهبود عملکرد تجهیز توسط کارشناس پژوهشکده انجام خواهد شد.