چهارشنبه مورخ 96/05/18 نشست بررسی همکاری های فی مابین انستیتو اندازه گیری هوشمند گاز و FMI در سالن جلسات انستیتو اندازه گیری هوشمند گاز برگزار گردید.

حاضرین این نشست جناب آقای دکتر سیدحسن هاشم آبادی به عنوان رئیس انستیتو  اندازه گیری هوشمند گاز و روسای دو گروه کالبراسیون و ساخت تجهیزات به ترتیب سرکار خانم دکتر فروغ عاملی و جناب آقای دکتر مجید رجبی وجناب آقای دکتر شریعت پور از(Flow Measurement Institute)FMI  و دانشگاه کاونتری بودند. اهم مطالب مطرح شده در این جلسه :

1-معرفی انستیتو،شرح وظایف، نحوه همکاری با شرکت گاز و همچنین نیازهای این مجموعه

2-معرفی توانمندی های مجموعه همکار در زمینه Metering

جمع بندی نشست :

در این جلسه مقرر گردید که مجوعه همکار با توجه با ارائه نیازهای انستیتو اندازه گیری هوشمند گاز در بخش های مختلف تا تاریخ 96/06/04 توانمندی های خود را برای همکاری با این مجموعه ارسال نمایند