کالیبراسیون

همانگونه که در کالیبراسیون ادوات فشار، گاهی اوقات و بر حسب ضرورت مجبور هستیم دستگاه‌های نشان‌دهنده‌ی فشار استاندارد یا مبنا را مجددا کالیبراسیون و تنظیم کنیم، در پروورهای مربوط به جریان سیال نیز همین قانون حاکم است. به بیانی پروورهای جریان هم نیاز به کالیبراسیون دوره‌ای دارند. علت عمده این امر می‌تواند تغییر حجم پروور در اثر رسوبات احتمالی در جداره‌ی آن باشد ضمن این که فرسودگی متعلقات صحت سنج و عمر ادوات آن نیز بهانه خوبی برای کالیبراسیون خواهد بود. اما نوبت بعدی کالیبراسیون یک پروور با توجه به نوع فناوری به کار برده شده در آن متفاوت می‌باشد. بدیهی است ارقام داده شده یک نسخه‌ی ثابت برای تمام انواع دستگاه‌های مشابه نیست، یعنی با توجه به نوع سیال و یا دوره‌های استفاده از یک پروور چون نوع و میزان استهلاک دستگا‌ها متفاوت است دوره‌های کالیبراسیون آن نیز متغیر خواهد بود.

روش‌های مختلف کالیبراسیون پروورها

  1. Water- Draw Method:
    • Volumetric Water- Draw Method
    • Gravimetric Water- Draw Method
  2. Master Meter / Proving Tank Method
  3. Master Meter / Master Pipe Prover Method

کالیبراسیون پروورها به روش آبرانی

منظور از کالیبراسیون یک پروور، تعیین حجم پایه‌ی آن دستگاه است. با توجه به این که تعیین MF و تعیین صحت عملکرد یک دستگاه اندازه‌گیری جریان در گرو درستی و دقت پروور مورد استفاده است، بدیهی است این مرحله از آزمایش‌ها بسیار حساس و حایز اهمیت است. این روش یا توسط کارخانه‌ی سازنده انجام می‌شود یا در زمان بهره‌برداری و با توجه به الزامات پیش آمده نسبت به شرایط زمانی کالیبراسیون دوره‌ای یا شرایط بهره‌برداری کالیبراسیون الزامی خواهد شد. انجام کالیبراسیون در شرایطی انجام خواهد شد که سطوح داخلی پروور کاملا تمیز بوده و هیچ‌گونه اثری از مواد هیدروکربنی ووجود نداشته باشد. روش آبرانی در پروور‌های با ظرفیت کوچک نسبت به پروورهای بزرگتر بیشتر مقرون به صرفه است.

کالیبراسیون پروورها خود به دو گونه انجام می‌شود:

  • پرووینگ مستقیم، که به طور مستقیم ( با ادوات مستقیم) و با آب عمل پرووینگ انجام می‌شود.
  • پرووینگ غیر مستقیم، در اینجا از ابزار واسط استفاده می‌کنیم.
waterdraw calibration
ظروف استاندارد کالیبراسیون پروورها به روش آب رانی

برگرفته از کتاب اندازه گیری جریان سیالات ( مولف: محمد حسن موحدی)