کالیبراسیون کنتورهای آب

با روش‌های حجمی (Volumetric)، جرمی (Gravimetric) و همچنین استفاده از کنتورهای مرجع(Master Meter) کالیبراسیون کنتورهای حجیم (آلتراسونیک، الکترومغناطیس، WI و ….) و کنتورهای خانگی آب (مالتی جت، التراسونیک و …) قابل انجام است.

کالیبراسیون کنتورهای غیر آب

کالیبراسیون جریان سنج های مرجع (Master Meter)، جریان سنج های مبادلاتی(Custody Transfer) و جریان سنج های فرآیندی، شامل انواع جریان‌سنج های کوریولیس، توربینی، جابجایی مثبت، جریان گردابی، آلتراسونیک، روتامتر و …. قابل انجام است.

کالیبراسیون جریان‌سنج ها:

روش

گسترهقطر لوله

دقت

روش جرمی

220 t/hUp to 10’’0.05 %

تانک پروور

3000 lpmUp to 10’’

0.05 %

روش مستر میتر جرمی

0-545 t/hUp to 10’’

0.05 %

روش مستر میتر حجمی5-1200 lpmUp to 10’’

0.05 %

کالیبراسیون پروورها:

روش

گستره

دقت

کالیبراسیون ظروف معیار

2500 Lit

0.05%

Waterdraw

15000 Lit

0.05%

برای کالیبراسیون کنتورهای مایع کلیک کنید.