سرعت سنجی و دبی سنجی با مولینه

جریانسنج یا مولینه ابزاری است که برای اندازه‌گیری سرعت آب استفاده می شود . این ابزار سرعت آب را از طریق برقراری رابطه ای با تعداد دور اندازه‌گیری شده در یک فاصله زمانی مشخص بدست می دهد. برای هواشناسی و هیدرو متری مولینه های سری پره ای بیشتر کاربرد دارند . مولینه های پره ای برای اندازه‌گیری سرعت های بالا مناسب هستند. رابطه خطی بین سرعت آب (v) و تعداد دور محور مولینه (n) وجود دارد که بشکل زیر است:

V = a +bn

b: گام هیدرولیک پروانه جریان سنج (متر بر دور) که توسط آزمون ارابه بر روی کانال بدست می آید.

n: چرخش پروانه (دور بر ثانیه)

a: ثابت جریان سنج (متر بر ثانیه) که توسط آزمون حرکت ارابه بر روی کانال بدست می آید.

کالیبراسیون مولینه

پژوهشکده اندازه‌گیری جریان سیالات خدمات کالیبراسیون و صدور گواهینامه را برای کنتورهای مولینه ارائه می دهد. کالیبراسیون دوره ای قابلیت اطمینان داده های اندازه گیری شده را تضمین می کند. گواهینامه ها به شما در فرایندهای آنالیز کیفی کمک می کنند و قابلیت ردیابی و مستندات قابل کنترل را تضمین می کنند.

برای کالیبراسیون جریانسنج مولینه کلیک کنید.