مرکز تخصصی CFD ایران امکان برگزاری کارگاه‌های تخصصی آموزشی بنا به نیاز متقاضیان را دارد. لیست بخشی از این کارگاه‌های در ادامه ارائه شده است.