پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات با توجه به ارتباطات قوی با صنعت، امکان انجام تحقیقات کاربردی در زمینه عارضه یابی تجهیزات اندازه گیری، کالیبراسیون و پرووینگ را دارد.

برای دریافت خدمات فوق کلیک کنید.