محورهای نشست

  •  آشنایی با مبانی اندازه شناسی و استانداردهای
  • اندازه‌گیری کنتورهای هوشمند چاه‌های کشاورزی
  • آشنایی با نحوه عملکرد کنتورهای مکانیکی، الکترومغناطیسی و التراسونیک
  • اصول انتخاب کنتور
  • آشنایی با رویه‌های آزمون‌های اخذ تاییدیه کنتور و استانداردهای مربوطه
  • کارگاه‌های آموزشی تعمیر و نگهداری کنتورهای مکانیکی (WI) و الکترومغناطیس و الزامات نصب
  • ارائه تجارب بهره‌برداران، سازندگان و سایر ذینفعان درخصوص استفاده از انواع کنتورهای هوشمند
  • چالش‌ها و افق‌های پیش ‌روی کنتورهای هوشمند چاه‌های کشاورزی

آلبوم تصاویر نشست