نشست خواجه نصیر

این جلسه سه شنبه 96/05/17 در سالن جلسات انستیو اندازه گیری هوشمند گاز و با حضور جناب آقای دکتر سید حسن هاشم آبادی بعنوان رئیس انستیتو اندازه گیری و سرکار خانم فروغ عاملی و جناب آقای دکتر رجبی و دکتر ازهری بعنوان روسای کارگروه ساخت،تجهیزات و هوشمندسازی و آقایان دکتر عباس زاده،دکتر فاتحی، دکتر بندالی، دکتر حیرانی نوبری و کارشناس ارشد غارسی(نماینده پرفسور فرامرز حسین بابایی) از دانشگاه خواجه نصیر تشکیل شد.