مرکز تخصصی CFD ایران امکان استفاده از کلیه نرم‌افزارهای تجاری ونرم افزارهای متن باز (Open source) را دارد و همچنین با توجه به سوابق موجود و نیاز متقاضیان امکان ایجاد بسترهای نرم افزاری جدید نیز وجود دارد. 

نرم‌افزارهای تجاری

قبل
بعدی

نرم‌افزارهای متن باز

قبل
بعدی

نرم‌افزارهای شبیه‌سازی المان محدود (FEA)

قبل
بعدی