فراخوان همکاری در محاسبه گازهای عملیاتی

با توجه به مأموریت انستیتو اندازه ­گیری هوشمند گاز در خصوص ارتقاء اندازه‌گیری در شرکت ملی گاز ایران با تکیه بر توان علمی موجود در دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی و استفاده از ظرفیت شرکت­های خصوصی، و با عنایت به لزوم بازنگری در روش های محاسبه گاز های عملیاتی، از کلیه متخصصان (شخصیت‌های حقیقی و حقوقی) تقاضا می گردد در صورت تمایل به همکاری در حوزه محاسبه گاز های عملیاتی اعلام آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ 20 آذرماه 1399 با ارسال رزومه به آدرس الکترونیکی info@flowmeasurement.ir   اعلام نمایند