سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان های استاندارد سازی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته های فنی متناظر می نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشد. از این رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در کمیته های فنی سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)، کمیته فنی ISIRI/OIML/TC8 متناظر با کمیته فنی  OIML/TC8 با عنوان اندازه گیری کمیت های سیالات به منظور تجدید و بهبود ساختار، از متخصصان کشور دعوت به عمل می آورد در صورت تمایل به همکاری با سازمان، با بررسی مطالب، فرم عضویت را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل info@flowmeasurement.ir ارسال فرمایند.

 نقش و وظایف اعضاء:

پس از ایجاد کمیته فنی متناظر متشکل از گروههای ذینفع و ذیربط، اعضا کمیته با مشارکت و اعلام نظر بر روی مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی، نقش مهمی در مشارکت بین المللی با حفظ منافع ملی دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت کمیته فنی بین المللی بر روی لینک کلیک فرمایید.

نحوه عضویت:

لطفاً فرم عضویت را از اینجا دانلود کرده و موارد ذکر شده بایستی به صورتی دستی همراه با امضاء خود شخص به آدرس  پستی: تهران،میدان رسالت،خیابان هنگام،خیابان دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت ، پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات  به کد پستی 1684613114 ارسال گردد.

زیر کمیته‌های مربوطه به کمیته فنی OIML/TC8 به شرح زیر است:

مشاهده اعضاء زیر کمیته ها: