افراد حقیقی می تواندد جهت عضویت در بانک اطلاعاتی فرم زیر را تکمیل کنند.