تاریخهای مهم

  • آخرین مهلت ارسال مقالات: 1 اردیبهشت 1402
  • ثبت نام زود هنگام: آخر اسفند 1401
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی: 1 تیر 1402
  • زمان برگزاری همایش:  تیر ماه 1402