انستیتو اندازه‌گیری هوشمند گاز در راستای مأموریت مدیریت تحقیقات در اندازه گیری کمی و کیفی گاز کشور و به منظور دستیابی به اهداف پژوهش و فناوری این صنعت، از طریق به خدمت‌گیری تحقیقات دانشگاهی هدفمند و هم‌راستا با رفع نیازهای صنعت گاز کشور و اعتلاء انگیزه برای انسجام بخشی و فعالیت گروهی و رشد فضای خلاقیت و نوآوری در این حوزه، طرح اعتبار سالیانه اساتید دانشگاه «طرح استاد» را در قالب همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به اجرا در می‌آورد.

ماده ۱- اهداف و آثار این طرح برای تحقق اهداف اصلی زیر به اجرا در می‌آید:

• اعتلاء هم‌افزایی توانمندی‌های علمی‌کشور در راستای رفع نیازهای اندازه گیری کمی و کیفی گاز کشور

• کمک به انسجام در تحقیقات دانشگاهیان به منظور ارتقای پایداری همکاری علمی ‌آنان با اندازه گیری کمی و کیفی گاز کشور

• زمینه‌سازی برای فعالیتهای تحقیقاتی گروهی و بین رشته‌ای در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی؛

• همسوسازی مسیر تحقیقات دانشگاهیان با اولویتهای اندازه گیری کمی و کیفی گاز کشور و بر این مبنا، این طرح می‌تواند آثار زیر را در پی داشته باشد: توسعه کمی‌و کیفی تحقیقات مرتبط با اولویت‌های اندازه گیری کمی و کیفی گاز در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور؛

• جهت‌دهی اهداف پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی در راستای رفع نیازهای اندازه گیری کمی و کیفی گاز کشور؛

• آشنایی دانش‌آموختگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های مرتبط با گاز کشور و ورزیدگی بیشتر آنها برای حل مشکلات واقعی این صنعت

• آماده سازی مجموعه‌های تحقیقات دانشگاهی برای اجرای پروژه¬های بزرگ در اندازه گیری کمی و کیفی گاز کشور

شیوه نامه اجرای طرح استاد

فرم پیشنهاد مقدماتی طرح استاد