تصاویر دومین همایش اندازه گیری هیدروکربن ها – اسفند 1393

IMG_3867 IMG_3990 IMG_4000 IMG_4021 IMG_4384 IMG_4433 IMG_4570 IMG_4863 IMG_38561IMG_4205