بومی سازی و ارتقاء کیفیت دیافراگم کنتورهای گاز خانگی

بومی سازی و ارتقاء کیفیت دیافراگم کنتورهای گاز خانگی

با توجه به وارداتی بودن دیافراگم کنتورهای گاز خانگی و عدم کیفیت لازم تولیدات داخل، در نظر است در راستای بومی سازی و ارتقاء کیفیت ساخت دیافراگم کنتورهای گاز خانگی طبق استانداردهای مربوطه با استفاده از توانمندی های داخلی، تجارب ارزنده اساتید، متخصصین و صنعتگران عزیز کشور اقدامات لازم انجام شود. شایان ذکر است این طرح از طریق پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات با حمایت مالی شرکت ملی گاز ایران انجام خواهد شد.

از تمامی اساتید و متخصصین و صنعتگران مجرب کشور در این زمینه، درخواست می­شود پیشنهادات علمی و فنی خود را به آدرس info@flowmeasurement.ir تا تاریخ 98/07/15 به ارسال نمایند.

فرم پیشنهاد