• شناسایی ظرفیت های موجود در کشور در موضوع میترینگ
  • تلاش در جهت آموزش عملی و نظری موضوعات مختلف مرتبط با میترینگ
  • تلاش در جهت معرفی حساسیت های موضوع میترینگ در کشور و لزوم توجه بیشتر شرکت ها و مراکز تحقیقاتی به آن
  • رصد فناوری های نوین در میترینگ و معرفی آنها به شرکت های داخلی
  • توسعه دانش میترینگ در کشور در جهت رفع مشکلات، دسترسی به دانش طراحی و ساخت انواع سیستم های میترینگ و پرووینگ مورد نیاز در کشور
  • تلاش در جهت ایفای نقش موثرتر در استانداردهای ملی و بین المللی با توجه به شرایط خاص کشور در منطقه
  • معرفی پتانسیل های موجود در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی  کشور در جهت رفع مشکلات میترینگ در کشور