استاندارد IGS

 

استانداردهای شرکت گاز ایران که به اختصار IGS نامیده می شوند. در چندین بخش (شامل اقلام گازرسانی و خطوط انتقال، اجناس پلی اتیلن، پوشش وحفاظت اززنگ، ابزاردقیق، اندازه گیری وکنترل، موادشیمیایی، اقلام برقی، اقلام مخابرات، تجهیزات ایمنی، تجهیزات فرآیندی و نقشه های اجرایی) تهیه و تصویب شده اند که در پروژه هایی که شرکت گاز ایران بعنوان کارفرمای پروژه می باشد معمولا این استانداردها در قرارداد، بعنوان مرجع لحاظ می شوند و لذا در فرایندهای مهندسی، خرید و ساخت و در نهایت بازرسی اقلام بایستی به این استانداردها توجه خاصی نمود.

استانداردهای موجود

IN : ابزاردقیق، اندازه گیری وکنترل

IGS-C-IN-105-Calibration of Instruments (کالیبراسیون سیستمهای اندازه گیری)

IGS-M-IN-101-Gas Meters Diaphragm Types (کنتورگازنوع دیافراگمی)

IGS-M-IN-102-Turbine Meters(کنتورگازنوع توربینی)

imagesX5RC0FFL

IGS-M-IN-103-Domestic 2-PSI Gas Meters(کنتورگازبرای فشار 2 پوند)

IGS-M-IN-104(1)-Multipath Ultrasonic Transit-Time Gas Flow Meter (کنتورگازنوع اولتراسونیک)

IGS-M-IN-107-Smart Gas Meter (کنتورگازهوشمند)

IGS-M-IN-201-Gas Pressure Regulators , Domestic (رگولاتورخانگی کاهنده فشارگاز)

IGS-M-IN-202-Gas Pressure Regulators for Nominal Inlet Pressure 5 to 100 bar , 72-1450 psig (رگولاتورفشارقوی گازطبیعی بافشارورودی 5 تا 100 بار)

IGS-M-IN-203-Domestic 2-PSI Regulators (رگولاتورخانگی کاهنده فشارگازبافشارخروجی 2 پوند)

IGS-M-IN-301-Safety Shut-off Valves (شیرایمنی قطع کننده جریان گاز)

IGS-M-IN-302-Relief Valves (previously SRV-100 rev-0) (شیرایمنی رهاسازجریان گاز)

IGS-O-IN-100-Gas Metering Types and the Appropriate Installing Locations (انواع کنتوراندازه گیری گازومحل های استفاده مناسب)

IGS-M-IN-106(0)-Gas Meters, Gas Volume Electronic Conversion Device (PTZ) (دستگاه الکترونیکی تصحیح کننده حجم گاز کنتورهای گاز)