استاندارد API

انجمن مواد نفتی آمریکا API) American Petroleum Institute) تنها شرکت ملی با بیش از 400 عضو سازمانی شامل شرکتهای بزرگ نفتی است که در تمام جنبه های صنعت نفت و گاز طبیعی آمریکا فعالیت می کند. API بیش از 75 سال است که به تدوین و توسعه استانداردهای کار در صنعت نفت و پتروشیمی می پردازد.

استانداردهای موجود

logoChapter 1:Vocabulary

Chapter 2:Tank Calibration

API MPMS 2.2A-Measurement and Calibration of Upright Cylindrical Tank Strapping Method

API MPMS 2.8A-Calibration of Tanks on Ships and Oceangoing Barges

API MPMS 2.2B-Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Optical Reference Line Method

API MPMS 2.8B-Recommended Practice for The Establishment of the Location of the Reference Gauge Point and the Gauge Height of Tanks on Marine Tank Vessels

API MPMS 2.2C-Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Optical- triangulation Method

API MPMS 2.7-Calibration of Barge Tanks

Chapter 3:Tank Gauging

API MPMS 3.1A-Standard Practice for the Manual Gauging of Petroleum and Petroleum Products

API MPMS 3.2-Standard Practice for Gauging Petroleum and Petroleum Products in Tank Cars

API MPMS 3.3-Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons in Stationary Pressurized Storage Tanks by Automatic Tank Gauging

API MPMS 3.6-Measurement of Liquid Hydrocarbons by Hybrid Tank Measurement Systems

Chapter 4:Proving System

API MPMS 4.1-Introduction

API MPMS 4.2-Pipe Provers

API MPMS 4.3-Small Volume Provers

API MPMS 4.4-Tank Provers

API MPMS 4.5-Master-Meter Provers

API MPMS 4.6-Master-Pulse Interpolation

API MPMS 4.7-Field Standard Test Measures

API MPMS 4.8-Operation of Proving System

API MPMS 4.9.1-Methods of Calibration for

Displacement and Volumetric


Tank Provers


API MPMS 4.9.2-Methods of Calibration for


Displacement and Volumetric


Tank Provers


Chapter 5: Metering

API MPMS 5.1-General Consideration for measurement by Meters

API MPMS 5.2-Liquid Metering

API MPMS 5.3-Measurement of Liquid Hydrocarbons by Turbine Meters

API MPMS 5.4-Accessory Equipment for Liquid Meters

API MPMS 5.5-Fidelity and Security of Flow Measurement Pulsed-Data Transmission Systems

API MPMS 5.6-Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters

API MPMS 5.8-Measurement of Liquid Hydrocarbons by Ultrasonic Flow Meters Using Transit Time Technology


Chapter 6: Metering Assemblies

API MPMS 6.1-Lease Automatic Custody Transfer (LACT) Systems

API MPMS 6.2-Loading-Rack and Tank-Truck metering Systems For Non-LPG Products

API MPMS 6.4-Metring Systems for Aviation Fueling Facilities

API MPMS 6.5-Metring Systems for Loading and Unloading Marine Bulk Carriers

API MPMS 6.6-Pipeline Metring Systems

API MPMS 6.7-Metring Viscous Hydrocarbons

Chapter 8: Sampling

API MPMS 8.1-Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Produucts

API MPMS 8.2-Standard Practice for Automatic Sampling of Liquid of Petroleum and Petroleum Products

API MPMS 8.3-Standard Practice for Mixing and Handling of Liquid Samples of Petroleum and Petroleum Products

API MPMS 8.4-Standard Practice for Manual Sampling and Handling of Fuels for Volatility Measurement

Chapter 9: Density Determination

API MPMS 9.1-Hydrometer Test Method for Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products

API MPMS 9.2-Pressure Hydrometer Test Method for Density or Relative Density

API MPMS 9.3-Thermohydrometer Test Method for Density and API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products

Chapter 10: Sediment and Water

API MPMS 10.2-Determination of Water in Crude Oil by the Distillation Method

API MPMS 10.3-Determination of Water and Sediment in Crude Oil by the Centrifuge Method (Laboratory Procedure)

API MPMS 10.6-Determination of Water and Sediment in Fuuel Oils by Centrifuge Method (Laboratory Procedure)

API MPMS 10.7-Standard Test Method for Water in Crude Oils by Karl Fischer Titration (Volumetric)

API MPMS 10.8-Standard Test Method for Sediment in Crude Oil by Membrane Filtration

API MPMS 10.9-Standard Test Method for Water In Crude Oils by Coulometric Karl Fischer Titration


Chapter 11: Volume Correction Factors

API MPMS 11.1-Vol II-TABLE 5B & TABLE 6B

API MPMS 11.1-Vol V-TABLE 23B & TABLE 53B

API MPMS 11.2.1-Compressibility Factors for Hydrocarbons: 0-90 API Gravity Range

API MPMS 11.2.1M-Compressibility Factors for Hydrocarbons: 638-1074 Kilograms per Cubic Metre Range

API MPMS 11.2.2-Compressibility Factors for Hydrocarbons: 0.350-0.637 Relative Density (60℉/60℉) and-50℉ to 140℉ Metering Temperature

API MPMS 11.2.2M-Compressibility Factors for Hydrocarbons: 350-637 Kilograms per Cubic Metre Density (15℃) and – 46℃ to 60℃ Metering Temperature

API MPMS 11.2.3-Water Calibration of Volumetric Provers

API MPMS 11.2.3M-Water Calibration of Volumetric Provers

API MPMS 11.3.3.2-Propylene Compressibility Tables


Chapter 12: Calculation of Petroleum Quantities

API MPMS 12.1.1-Calculation of Static Petroleum Quantities

API MPMS 12.2-Calculation of Liquid Petroleum Quantities Measured by Turbine or Displacement Meters

API MPMS 12.2.1-Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors-Introduction

API MPMS 12.2.2-Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors-Introduction-Measurement Tickets

API MPMS 12.2.3-Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors-Introduction-Proving Reports

API MPMS 12.2.4-Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors-Introduction-Calculation of Base Prover Volumes by the Waterdraw Method

API MPMS 12.2.5-Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors-Introduction-Calculation of Base Prover Volume by Meter Method

API MPMS 12.3-Calculation of Petroleum Quantities

Chapter 13: Statistical Aspects and Sampling

API MPMS 13.1-Statistical Concepts and Procedures in Measurement

Chapter 14: Natural Gas Fluids Measurement

API MPMS 14.1-Collecting and Handling of Natural Gas Samples for Custody Transfer

API MPMS 14.3.1-Concentric, Square-Edge Orifice Meters-General Equations and Uncertainty Guidelines

API MPMS 14.3.2-Concentric, Square-Edge Orifice Meters-Specification and Installation Requirements

API MPMS 14.3.3-Concentric, Square-Edge Orifice Meters-Natural Gas Applications

API MPMS 14.3.4-Concentric, Square-Edge Orifice Meters-Background, Development, Implementation Procedures and Subroutine Documentation

API MPMS 14.4-Converting Mass of Natural Gas Liquids and Vapors to Equivalent Liquid Volumes

API MPMS 14.6-Continuous Density Measurement

API MPMS 14.7-Standard for Mass Measurement of Natural Gas Liquids

API MPMS 14.8-Liquefied Petroleum Gas Measurement

Chapter 15: Guidelines for the Use of the International System of Units (SI) in the Petroleum and Allied Industries


Chapter 16: Measurement of Hydrocarbon Fluids By Weight or Mass

API MPMS 16.2-Mass Measurement of liquid Hydrocarbons in Vertical Cylindrical Storage Tanks By Hydrostatic Tank Gauging

Chapter 17: Marine Measurement

API MPMS 17.1-Guideline for Marine Cargo Inspection

API MPMS 17.2-Measurement of Cargoes On Board Tank Vessels

API MPMS 17.3-Guidelines for Identification of the Source of Free Waters Associated With Marine Petroleum Cargo Movements

API MPMS 17.4-Method for Quantification of Small Volumes on Marine Vessels (OBQ/ROB)

API MPMS 17.5-Guidelines for Cargo Analysis and Reconciliation

API MPMS 17.6-Guidelines for Determining the Fullness of Pipelines Between Vessels and Shore Tanks

API MPMS 17.7-Recommended Practices for Developing Barge Control Factors (Volume Ratio)


Chapter 18: Custody Transfer

API MPMS 18.1-Measurement Procedures for Crude Oil Gathered From Small Tanks by Truck

Chapter 19: Evaporative Loss Measurement

API MPMS 19.1-Evaporative Loss From Fixed Roof Tanks

API MPMS 19.2-Evaporative Loss From Floating-Roof Tanks

API MPMS 19.3A-Wind Tunnel Test Method for the Measurement of Deck-Fitting Loss Factors for External Floating-Roof Tanks


Chapter 21:Flow Measurement Using Electronic Metering Systems

API MPMS 21.1-Electronic Gas Measurement

API MPMS 21.2-Flow Measurement Using Electronic Metering Systems, Inferred Mass