صنعتگران و متخصصان محترم حوزه اندازه‌گیری

جهت ثبت نام در نمایشگاه جانبی سومین همایش نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و آب فرم مربوطه را تکمیل و پس از مهر و امضا به آدرس درج شده در آن ارسال فرمایید.

فرم ثبت نام نمایشگاه جانبی سومین همایش

شرکت های حاضر در سومین نمایشگاه صنعت میترینگ و صنایع وابسته