در روز شنبه مورخ ١٨ آذر ماه هيئتي از وزارت نفت به رياست دكتر رياحي مديركل امور فناوري وزارت نفت از آزمايشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي انستيتو بازديد به عمل آوردند.پس از اين باز ديد،جلسه اي با حضور دكتر هاشم آبادي رياست محترم انستيتو و روئساي كميته هاي اين مركز و دكتر كثيري از دانشگاه علم و صنعت با هيئت بازديد كننده از وزارت نفت در محل سالن كنفرانس انستيتو برگزار گرديد.
در اين جلسه اعضاي انستيتو به ارائه توضيحاتي در مورد اهداف،عملكرد و پژوهش هاي اين مركز پرداختند.

photo_2017-12-11_09-22-02 photo_2017-12-11_09-22-12 photo_2017-12-11_09-22-16 photo_2017-12-11_09-22-28