برای تولیدکنندگان در سراسر صنایع ، انطباق با محصول اغلب آخرین مرحله قبل از استفاده از فنآوری های جدید به بازار است. آزمایش انطباق با استانداردهای محصول می تواند یک فرایند طولانی و پیچیده باشد.

انطباق و آزمایش الکترونیکی محصول از اطمینان محصول و مطابقت آن با استانداردها و مشخصات موجود را تضمین می کند.

انطباق محصولات الکترونیکی فراتر از ذکر استانداردهای ایمنی و مدارک است. اطمینان از انطباق هنگام وارد کردن ، صادرات یا ساخت دستگاه های الکترونیکی از صفحه نقاشی شروع می شود.