استانداردهاي شركت گاز ايران كه به اختصار IGS ناميده مي شوند. در چندين بخش (شامل اقلام گازرساني و خطوط انتقال، اجناس پلي اتيلن، پوشش وحفاظت اززنگ، ابزاردقيق، اندازه گيري وكنترل، موادشيميايي، اقلام برقي، اقلام مخابرات، تجهيزات ايمني، تجهيزات فرآيندي و نقشه هاي اجرايي) تهيه و تصويب شده اند كه در پروژه هايي كه شركت گاز ايران بعنوان كارفرماي پروژه مي باشد معمولا اين استانداردها در قرارداد، بعنوان مرجع لحاظ مي شوند و لذا در فرايندهاي مهندسي، خريد و ساخت و در نهايت بازرسي اقلام بايستي به اين استانداردها توجه خاصي نمود.

استانداردهای موجود

IN : ابزاردقيق، اندازه گيري وكنترل

IGS-C-IN-105-Calibration of Instruments (کالیبراسیون سیستمهای اندازه گیری)

IGS-M-IN-101-Gas Meters Diaphragm Types (كنتورگازنوع ديافراگمي)

IGS-M-IN-102-Turbine Meters(كنتورگازنوع توربيني)

imagesX5RC0FFL

IGS-M-IN-103-Domestic 2-PSI Gas Meters(كنتورگازبراي فشار 2 پوند)

IGS-M-IN-104(1)-Multipath Ultrasonic Transit-Time Gas Flow Meter (كنتورگازنوع اولتراسونيک)

IGS-M-IN-107-Smart Gas Meter (كنتورگازهوشمند)

IGS-M-IN-201-Gas Pressure Regulators , Domestic (رگولاتورخانگي كاهنده فشارگاز)

IGS-M-IN-202-Gas Pressure Regulators for Nominal Inlet Pressure 5 to 100 bar , 72-1450 psig (رگولاتورفشارقوي گازطبيعي بافشارورودي 5 تا 100 بار)

IGS-M-IN-203-Domestic 2-PSI Regulators (رگولاتورخانگي كاهنده فشارگازبافشارخروجي 2 پوند)

IGS-M-IN-301-Safety Shut-off Valves (شيرايمني قطع كننده جريان گاز)

IGS-M-IN-302-Relief Valves (previously SRV-100 rev-0) (شيرايمني رهاسازجريان گاز)

IGS-O-IN-100-Gas Metering Types and the Appropriate Installing Locations (انواع كنتوراندازه گيري گازومحل هاي استفاده مناسب)

IGS-M-IN-106(0)-Gas Meters, Gas Volume Electronic Conversion Device (PTZ) (دستگاه الكترونيكي تصحيح كننده حجم گاز كنتورهاي گاز)