در روز شنبه مورخ ١٨ آذر ماه هیئتی از وزارت نفت به ریاست دکتر ریاحی مدیرکل امور فناوری وزارت نفت از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی انستیتو بازدید به عمل آوردند.پس از این باز دید،جلسه ای با حضور دکتر هاشم آبادی ریاست محترم انستیتو و روئسای کمیته های این مرکز و دکتر کثیری از دانشگاه علم و صنعت با هیئت بازدید کننده از وزارت نفت در محل سالن کنفرانس انستیتو برگزار گردید.
در این جلسه اعضای انستیتو به ارائه توضیحاتی در مورد اهداف،عملکرد و پژوهش های این مرکز پرداختند.

photo_2017-12-11_09-22-02 photo_2017-12-11_09-22-12 photo_2017-12-11_09-22-16 photo_2017-12-11_09-22-28