• انواع فایل های مجاز : zip, rar.
    فایل word و pdf مقاله به صورت یک فایل زیپ بارگذاری شود.