اخبار
اخبار مناقصات:
  • انجام خدمات بازوبست ، حمل و نقل ، تست اولیه و کالیبراسیون 450 عدد کنتور توربینی
  • خرید تعداد 100 دستگاه شماره انداز دیجیتال از شرکت های دارای صلاحیت
  • انجام خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گازدار و مطالعات راهبردی و پایش در جهت کاهش نشت در سطح شرکت گاز استان گیلان
  • اجرای 5300 متر توسعه شبکه و ساخت و نصب 400 مورد انشعابات و نصب 7600 مورد کنتور و رگلاتور و تعویض 2000 عدد کنتور و … در سطح ناحیه گاز رسانی تایباد در مدت یک سال
  • خرید تجهیزات ابزار دقیق
اخبار کنفرانس های ملی و بین المللی:
جدیدترین اخبار:
اخبار مناقصات:
  • انجام خدمات بازوبست ، حمل و نقل ، تست اولیه و کالیبراسیون 450 عدد کنتور توربینی
  • خرید تعداد 100 دستگاه شماره انداز دیجیتال از شرکت های دارای صلاحیت
  • انجام خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گازدار و مطالعات راهبردی و پایش در جهت کاهش نشت در سطح شرکت گاز استان گیلان
  • اجرای 5300 متر توسعه شبکه و ساخت و نصب 400 مورد انشعابات و نصب 7600 مورد کنتور و رگلاتور و تعویض 2000 عدد کنتور و … در سطح ناحیه گاز رسانی تایباد در مدت یک سال
  • خرید تجهیزات ابزار دقیق
اخبار کنفرانس های ملی و بین المللی: