تصاویر دومین همایش اندازه گیری هیدروکربن ها – اسفند 1393