دبیر علمی همایش: آقای دکتر جویا معروفی

اعضای کمیته علمی همایش: