محل همایش و نمایشگاه:

تهران- میدان رسالت-خیابان هنگام-دانشگاه علم وصنعت ایران

map