پس از ثبت نام در سایت نسبت به عضویت در شبکه متخصصین اقدام فرمایید.