از جمله خدمات پژوهشی قابل ارائه توسط گروه پژوهشی میترینگ عبارتند از:

  • انجام پژوهش‌های بنیادین در خصوص سیستم‌‌های میترینگ و کالیبراسیون
  • تدوین و بومی سازی استانداردهای اندازه‌گیری نفت و گاز با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران
  • طراحی سیستم‌های اندازه‌گیری جریان ( انتخاب نوع میتر و پروور، لیست تجهیزات مورد نیاز، سایزینگ، روش انجام کالیبراسیون)
  • طراحی و ساخت کنتورهای با فناوری‌های نوین
  • شبیه ساز عملکرد انواع کنتورهای التراسونیک (گاز، مایع)
  • شبیه ساز عملکرد انواع کنتورهای توربینی (گاز، مایع)
  • شبیه ساز عملکرد انواع پروورها (Ball Prover, Bell Prover,…)
  • شبیه ساز کنتورهای روزنه‌ای (Orifice)
  • اندازه‌گیری گاز مرطوب (Wet Gas)