روش‌های اندازه‌گیری حجمی: روش‌های اندازه‌گیری حجمی جریان سیالات خود به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشود که ذیلا گروه‌های هر کدام نیز قید شده است: