نشانی: تهران، میدان رسالت، مرکز رشد دانشگاه علم وصنعت ایران

              تلفن: 77441930- 77211144-021  دورنگار: 77211144-021

تلفن همراه: 09372040866

Email: expo@flowmeasurement.ir