نشانی: تهران، میدان رسالت، مرکز رشد دانشگاه علم وصنعت ایران

              تلفن: ۷۷۴۴۱۹۳۰- ۷۷۲۱۱۱۴۴-۰۲۱  دورنگار: ۷۷۲۱۱۱۴۴-۰۲۱

تلفن همراه: ۰۹۳۷۲۰۴۰۸۶۶

Email: expo@flowmeasurement.ir