اندازه‌گیری استاتیک

در روش غير مستقيم يا استاتيک که صرفا داراي کاربرد براي مايعات مي‌باشد، با اندازه‌گيري حجم مايع موجود در مخازن قبل و بعد از بارگيري و محاسبه تفاضل آن مي‌توان به حجم واقعي مايع منتقل شده دست يافت. در اين روش بايستي مخازن بالادستي صادرات کاليبره شود. کاليبره کردن مخازن، به مفهوم به دست آوردن جداولي استاندارد است که به ازاي هر سانتيمتر (با حتي هر ميلي متر) از ارتفاع مخزن بيان مي‌دارد چه حجمي از سيال جابه جا شده است. از جانب ديگر سطح مايع توسط دستگاه‌هاي بسيار دقيق اندازه‌گيري سطح مايعات ( از جمله اندازه‌گير سطح از نوع راداري يا ماوراء صوتي) سنجش مي‌شود. البته گاهي اوقات از روش‌هاي بسيار قديمي عمق سنجي هم کمک گرفته مي‌شود. در هر صورت تنها ميزان سطح مايع و قطر مخزن بيانگر حجم واقعي نيست و براي کاليبراسيون مخزن و سنجش حجم هنگام بارگيري، الزاما بايستي فشار داخل مخزن و ميانگين دماي آن را نيز در محاسبات لحاظ نمود.

payane_ha_3

مخازن صادراتی و خطوط لوله

پس تنها در صورتي که شرايط زير مهيا باشد، رقم به دست آمده در اين روش اندازه‌گيري و محاسبه مي‌تواند قابل استناد باشد:

1- مخزن صادراتي دقيقا در ساحل اسکله و در نزديکترين نقطه‌ي ممکن به بازوهاي بارگيري ممکن به بازوهاي بارگيري باشد، چراکه در اين روش چنان چه انتقال مايع توسط خطوط لوله طولاني انجام پذيرد، ممکن است دقت محاسبات مخدوش شود.

2- دستگاه اندازه گيري سطح مايع مخزن از دقت بالايي برخوردار باشد، ضمن اينکه اندازه‌گيري در شرايط پايدار مخزن انجام شود.

3- ميزان تغييرات مولفه‌هاي دما و فشار مخزن در محاسبه حجم مايع انتقالي در صورت لزوم و به نحو مقتضي لحاظ شود.

4- هنگام بارگيري توسط کشتي، ورودي‌هاي مخزن صادراتي ساحلي مسدود باشد (يعني تنها خروجي مخزن به طرف کشتي باز باشد.)

گاهي به لحاظ دوربودن مخازن صادراتي از ساحل اسکله و يا عدم دقت دستگاه اندازه‌گيري سطح مايع در مخازن و گاه عدم توجه به مولفه‌هاي دما و فشار در محاسبات، اين روش از دقت بسيار بالايي برخوردار نيست و کمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اندازه‌گيري سطح مايع در مخازن خود براي سه منظور انجام مي‌شود:

1- کنترل سطح مايع درون تجهيزات فرآيندي

2- کنترل موجودي مخازن

3- اندازه گيري به قصد فروش

مهم‌ترین ادواتی که در اندازه‌گیری حجم و جرم سیالات به روش استاتیک مطرح می‌باشد، تحت عنوان سامانه‌های پایش سطح مخازن (یا TGS) شناخته می‌شوند.

برگرفته از کتاب اصول اندازه‌گیری جریان سیالات ( مولف: محمد حسن موحدی)